Документација

У свом пословању Градска управа за имовину и имовинско – правне послове  примењује важеће прописе који уређују делатност за чије је обављање образована и то:

 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18),  
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19),  
 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон и 95/18),
 • Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),  
 • Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03-Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 18/20),
 • Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, број 29/96 и „Службени гласник РС“ број 115/05-др.закон),  
 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),  
 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 – усклађени дин. изн., 95/15 – усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 – усклађени дин. изн., 89/18 – усклађени дин. изн. и 95/18 – др. закон 86/2019 – усклађени дин.изн. и 126/2020 – усклађени дин.изн.)
 • Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13, 30/18 и 73/19-др.закон),  
 • Закон о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправљен, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-др.закон, 68/14, 142/14, 83/15, 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 – усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 – усклађени дин. изн, 72/19 и 8/20 – усклађени дин.изн.), 
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС РС, 50/13-Одлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20)
 • Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду („Службени гласник РС“, бр. 64/15 и 9/20), 
 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, „Службени лист СРЈ“, бр. 16/01-одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09, 55/13-одлука УС и 106/16-аутентично тумачење), 
 • Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС“, број 9/20)
 • Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС),  
 • Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15-Одлука УС РС и 95/18), 
 • Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 46/06),
 • Закон о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника („Службени гласник РС“, број 13/16),
 • Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20 – др.закон),
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18)
 • Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, број 18/16 и 95-18 – аутентично тумачење)
 • Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.16/18),
 • Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20),
 • Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 8/06),
 • Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени гласник РС“, број 61/19 и 8/20),
 • Одлука о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.31/19 и 61/19) и др.
 • Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20),
 • Одлука о градским административним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 54/09, 23/11, 56/,12, 13/13-решење о усклађивању дин.изн., 21/14-решење о усклађивању дин.изн., 74/16 и 42/18),
 • Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17 и 59/18),
 • Одлука о куповини  стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 55/20),
 • Одлука о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20),
 • Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/19 и 59/20),
 • Одлука о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће у 2021. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/20),
 • Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/19),
 • Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/19 и 49/19),
 • Oдлука о утврђивању приоритетних корисника стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 49/19),
 • Одлука о висини износа накнаде принудно постављеном професионалном управнику за послове управљања зградом на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 48/18, 20/19-др.решење и 38/20-др.решење),
 • Одлука о минималној висини износа о текућем одржавању зграда и минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 22/19 и 38/20-др.решење)