ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА П+1, РАДНИЧКА 32, НОВИ САД, КП 741/13 КО НОВИ САД II